Help us on Patreon, please!

道具 | 初级功勋包 - 获得%d功勋。

初级功勋包

初级功勋包 初级功勋包
获得1000功勋。
最大数量 49999
出售 300 金币

领取

从哪里得到的 数量 副本次数 / 消耗
余烬军团奖励 - 余烬军团
排名 4
8 100%
余烬军团奖励 - 余烬军团
排名 5
6 100%
余烬军团奖励 - 余烬军团
排名 6 - 10
4 100%
余烬军团奖励 - 余烬军团
排名 11 - 20
2 100%
余烬军团奖励 - 余烬军团
排名 51 - 100
3 100%
余烬军团奖励 - 余烬军团
排名 101 - 200
1 100%
余烬军团奖励 - 余烬军团
排名 201 - 500
4 100%
余烬军团奖励 - 余烬军团
排名 501 - 1000
4 100%
余烬军团奖励 - 余烬军团
排名 2001 - 4000
8 100%
余烬军团奖励 - 余烬军团
排名 4001 - 8000
7 100%
余烬军团奖励 - 余烬军团
排名 8001 - 15000
6 100%
余烬军团奖励 - 余烬军团
排名 15001 - 30000
5 100%
余烬军团奖励 - 余烬军团
排名 30001 - 60000
4 100%
余烬军团奖励 - 余烬军团
排名 60001 - 120000
3 100%
余烬军团奖励 - 余烬军团
排名 120001 - 250000
2 100%
余烬军团奖励 - 余烬军团
排名 250000 +
1 100%
新手历练新手历练 - 4 天
完成1场英雄远征
1 100%
新手历练新手历练 - 4 天
完成2场英雄远征
2 100%
新手历练新手历练 - 4 天
完成3场英雄远征
3 100%
轮的友谊轮的友谊 1