Help us on Patreon, please!

您可以攻打领地周围的副本,获得各种物资奖励,有助于您实力的增长。
您可以在英雄祭坛里招募到更多喜欢的英雄。
成功挑战并达到3颗火的副本,可直接扫荡通关。

深渊领域

副本经验提高
副本额外获得碎片
15 副本火焰72 碎片2160 星级
30 副本火焰108 碎片3240 星级
45 副本火焰180 碎片5400 星级
普通副本 击杀奖励 扫荡 经验
深渊领域 - 1 9 星级 + 24 碎片(30% )
3400金币 + 3400魔水
1700金币 6480 祭品
深渊领域 - 2 10 星级 + 25 碎片(30% )
3600金币 + 3600魔水
1800金币 6480 祭品
深渊领域 - 3 10 星级 + 26 碎片(30% )
3800金币 + 3800魔水
1900金币 6130 祭品
深渊领域 - 4 11 星级 + 30 碎片(30% )
4000金币 + 4000魔水
2000金币 6480 祭品
深渊领域 - 5 11 星级 + 31 碎片(30% )
4200金币 + 4200魔水
2100金币 6275 祭品
深渊领域 - 6 12 星级 + 32 碎片(30% )
4400金币 + 4400魔水
2200金币 6130 祭品
深渊领域 - 7 12 星级 + 33 碎片(30% )
4600金币 + 4600魔水
2300金币 6480 祭品
深渊领域 - 8 13 星级 + 34 碎片(30% )
4800金币 + 4800魔水
2400金币 6480 祭品
深渊领域 - 9 13 星级 + 35 碎片(30% )
5000金币 + 5000魔水
2500金币 6480 祭品
深渊领域 - 10 14 星级 + 36 碎片(30% )
5200金币 + 5200魔水
2600金币 6480 祭品
深渊领域 - 11 14 星级 + 37 碎片(30% )
5400金币 + 5400魔水
2700金币 6345 祭品
深渊领域 - 12 15 星级 + 38 碎片(30% )
5600金币 + 5600魔水
2800金币 6165 祭品
深渊领域 - 13 15 星级 + 39 碎片(30% )
5800金币 + 5800魔水
2900金币 5920 祭品
深渊领域 - 14 16 星级 + 40 碎片(30% )
6000金币 + 6000魔水
3000金币 6065 祭品
深渊领域 - 15 20 星级 + 10 碎片(51% )
15000金币 + 15000魔水
7500金币 6680 祭品