Help us on Patreon, please!

圣火之战

派遣英雄搬回其他联盟的圣火。
阻止其他联盟搬走己方的圣火。
活动结束时根据拥有圣火数量给予奖励。
达到20级的英雄,才可参与圣火搬运与圣火拦截。
所有成员搬运的圣火总量。 在圣火活动结束后,圣火越多的联盟,获得的奖励越丰厚。
议会大厅 圣火夺回 0-24% 25-49% 50-74% 75-89% 90-99% 100%
1 20 200星级
20碎片
240星级
20碎片
280星级
20碎片
360星级
20碎片
600星级
60碎片
1000星级
80碎片
2 40 400星级
40碎片
480星级
40碎片
560星级
40碎片
720星级
40碎片
1200星级
120碎片
2000星级
160碎片
3 60 600星级
60碎片
720星级
60碎片
840星级
60碎片
1080星级
60碎片
1800星级
180碎片
3000星级
240碎片
4 80 800星级
80碎片
960星级
80碎片
1120星级
80碎片
1440星级
80碎片
2400星级
240碎片
4000星级
320碎片
5 100 1000星级
100碎片
1200星级
100碎片
1400星级
100碎片
1800星级
100碎片
3000星级
300碎片
5000星级
400碎片
6 120 1200星级
120碎片
1440星级
120碎片
1680星级
120碎片
2160星级
120碎片
3600星级
360碎片
6000星级
480碎片
7 140 1400星级
140碎片
1680星级
140碎片
1960星级
140碎片
2520星级
140碎片
4200星级
420碎片
7000星级
560碎片
8 160 1600星级
160碎片
1920星级
160碎片
2240星级
160碎片
2880星级
160碎片
4800星级
480碎片
8000星级
640碎片
9 180 1800星级
180碎片
2160星级
180碎片
2520星级
180碎片
3240星级
180碎片
5400星级
540碎片
9000星级
720碎片
10 200 2000星级
200碎片
2400星级
200碎片
2800星级
200碎片
3600星级
200碎片
6000星级
600碎片
10000星级
800碎片
11 220 2200星级
220碎片
2640星级
220碎片
3080星级
220碎片
3960星级
220碎片
6600星级
660碎片
11000星级
880碎片
12 240 2400星级
240碎片
2880星级
240碎片
3360星级
240碎片
4320星级
240碎片
7200星级
720碎片
12000星级
960碎片